جنايات طالبان در شمالی


جنايات طالبان در شمالی 
تاریخ گزارش، ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹ 


,

No comments:

Post a Comment